شب چهارم محرم ۱۳۹۷

شب چهارم محرم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ ای یار غریبم زمینه ۶.۱ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۷۸۰۲ ۵۳۳۹
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ عشق یعنی تا ابد اسیر غم باشی شور ۵.۱ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۹۳۷۲ ۶۹۰۶
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ گیر یه عده نانجیب افتادی خواهرت بمیره واحد ۵.۷ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۵۳۵۵ ۴۷۰۲
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ بسم رب الجنون واحد ۴.۴ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۵۱۶۸ ۴۷۰۱