شب چهارم محرم ۱۳۹۷

شب چهارم محرم ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ رخصت بده دو طفل خودم را فدا کنم روضه ۴.۱ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۳۴۷۵ ۱۶۹۱
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ دلشکسته و بی قرار آوردمشون زمینه ۶.۲ ۶:۳۲ ۰ ۰ ۴۹۳۵ ۴۳۷۳
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ الا ای آسمان عشق بنگر اختر خود را واحد ۵.۴ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۳۴۱۵ ۲۹۰۲
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ ارباب ای روح تنم واحد ۵.۵ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۶۰۰۲ ۴۰۹۵
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ گاهی دلم می گیره از بس که شور ۹ ۹:۴۰ ۰ ۰ ۶۶۷۲ ۵۴۴۰