شب چهارم محرم ۱۳۹۷

شب چهارم محرم ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۵۵ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ بیا که بی نفس تو نسیم طوفان است مناجات ۴.۳ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۵۱۲۲ ۲۷۰۱
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ باز نور نور باز شور شور روضه ۱۵ ۱۵:۵۸ ۰ ۰ ۲۶۸۷ ۲۲۴۸
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ گفتی دنیا بی تو زندونه زمینه ۷.۵ ۷:۵۵ ۰ ۰ ۷۶۰۱ ۵۹۵۰
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ باز نور نور باز شور شور شور ۲ ۱:۵۱ ۰ ۰ ۵۴۷۴ ۴۴۴۳
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ ای شده در عالم زر یار من واحد ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۵۰۵۶ ۳۷۶۹
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ چون گل معطری تک ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۴۶۸۱ ۴۶۴۹
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ خواهر شاه کربلا یا زینب شور ۳ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۶۱۵۰ ۵۰۰۴
۸ شب چهارم محرم ۱۳۹۷ هر جا که حرف عشقه صحبت کربلا هست شور ۵.۶ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۶۶۴۰ ۵۲۲۶