آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰

آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰

از الحاج نزار القطري، ۷ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ المغيب شور ۱۶.۹ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۲۲۵۴ ۳۷۱۷
۲ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ سيوف حسين ۱۱.۴ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۸۶۹ ۲۶۷۱
۳ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ حال أم البنين ۱۳.۹ ۵:۵۹ ۰ ۰ ۶۴۹ ۲۰۳۰
۴ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ حبيب الهادي شور ۱۳.۲ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۷۴۷ ۲۰۲۳
۵ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ أربع أقمار ۲۰.۴ ۸:۴۸ ۰ ۰ ۴۱۲ ۱۴۹۹
۶ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ للمشاية ۱۴.۹ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۵۰۸ ۱۴۸۱
۷ آلبوم رسائل | محرم ۱۴۴۰ نزلات | عربی ، فارسی ، ترکی ۱۲.۵ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۱۶۵۱ ۲۸۳۱