شب پنجم محرم ۱۳۹۷

شب پنجم محرم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ از داغ غم تو بازم نوحه خونم زمینه ۶.۷ ۶:۴۷ ۱ ۱ ۶۷۸۶ ۴۴۱۱
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ پامو کشیدم حرمت شور ۵.۶ ۵:۳۴ ۱ ۱ ۱۰۵۷۹ ۶۵۱۷
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۷ رها کن عمه دستمو واحد ۵.۷ ۵:۴۱ ۱ ۱ ۵۱۱۱ ۴۳۴۷