آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰

آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰

از الحاج أباذر الحلواجي، ۱۱ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ البيبي الصغير ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۷۲۲۳ ۱۹۱۰
۲ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ قانون الشيم ۱۱.۶ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۳۶۰۷ ۱۷۳۷
۳ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ بابا يعمي ۱۰.۵ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۱۵۴۳ ۱۴۱۹
۴ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ في الطف أقسم ۱۰.۳ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۱۱۷۳ ۱۱۶۲
۵ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ مدد يبو فاضل ۱۳.۹ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۱۳۲۳ ۱۲۳۳
۶ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ مولاي ۱۱ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸
۷ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ هيهات ۱۳.۶ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۱۰۷۵ ۱۱۲۷
۸ آلبوم قانون | محرم ۱۴۴۰ تبكيك كل عين ۱۹ ۸:۱۱ ۰ ۰ ۹۳۸ ۱۱۰۹