شب ششم محرم ۱۳۹۷

شب ششم محرم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۷ صبرم سر رسیده زمینه ۶.۵ ۶:۴۸ ۱ ۱ ۸۲۰۶ ۵۱۴۹
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۷ دیگه وقتشه منو یاری کنی شور ۵.۲ ۵:۲۱ ۱ ۱ ۱۱۳۳۴ ۷۷۴۴
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۷ پاشو گلم دلت میاد واحد ۷.۷ ۸:۰۶ ۱ ۱ ۶۲۶۵ ۵۲۵۱