شب ششم محرم ۱۳۹۷

شب ششم محرم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۷ صبرم سر رسیده زمینه ۶.۵ ۶:۴۸ ۱ ۱ ۸۱۱۸ ۵۰۷۶
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۷ دیگه وقتشه منو یاری کنی شور ۵.۲ ۵:۲۱ ۱ ۱ ۱۱۰۱۶ ۷۶۱۱
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۷ پاشو گلم دلت میاد واحد ۷.۷ ۸:۰۶ ۱ ۱ ۶۱۵۹ ۵۱۴۹