روز ششم محرم ۱۳۹۷

روز ششم محرم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه

۱ روز ششم محرم ۱۳۹۷ بیچاره مدینه ام اما هوایی کرب و بلا هستم زمینه ۶.۶ ۷:۰۲ ۰ ۰ ۳۸۱۸ ۲۴۵۳
۲ روز ششم محرم ۱۳۹۷ چشمای مادرش شده گریون عزیز من زمینه ۵.۹ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۲۳۱۳ ۲۳۶۷
۳ روز ششم محرم ۱۳۹۷ خودم دیدم دشمن به جسم تو می تاخت واحد ۳.۱ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۱۹۲۴ ۱۸۸۰
۴ روز ششم محرم ۱۳۹۷ غمت زارم کرد شور ۳.۲ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۵۷۱۳ ۳۴۶۴
۵ روز ششم محرم ۱۳۹۷ ای عمو ماه تویی تک ۴.۹ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۳۴۳۵ ۲۷۵۷