شب هفتم محرم ۱۳۹۷

شب هفتم محرم ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۷ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ نبینم که بی قراری غم نخور روضه ۴ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۶۸۰۶ ۳۲۴۲
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ لبیک می گوییم با یاد علی اصغر روضه ۱۲.۱ ۱۲:۵۶ ۰ ۰ ۲۷۹۸ ۲۸۰۳
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ این که گلوی بچم شده نشونه به حرف آسونه زمینه ۴.۴ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۸۰۱۳ ۶۲۵۰
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ ای جلوه جلی حسین زمینه ۹ ۹:۳۱ ۰ ۰ ۸۱۷۴ ۷۰۲۸
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ امشب دلم را بسته ام بر تار زلف دلبرم واحد ۳.۶ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۶۷۰۹ ۵۱۳۵
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۷ تو مهر سرخ طومار حسینی تک ۳.۶ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۶۴۰۰ ۵۶۹۱