شب هشتم محرم ۱۳۹۷

شب هشتم محرم ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ افتاده به خاک شیر لشکر زمینه ۷.۲ ۷:۳۹ ۰ ۰ ۱۴۲۱۷ ۷۵۴۶
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ قصد کرده است تمام جگرم را ببرد واحد ۳.۴ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۷۶۳۲ ۵۵۳۸