شب هشتم محرم ۱۳۹۷

شب هشتم محرم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ ای ماه جوونم ای تاب و توونم زمینه ۶.۹ ۷:۱۳ ۱ ۱ ۷۰۴۳ ۳۹۶۵
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ پاشو علی اکبرم قلب من آروم بگیره واحد ۸.۷ ۹:۱۲ ۱ ۱ ۵۵۲۷ ۴۱۶۵
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ در به در کوی توأم یا حسین واحد ۹.۲ ۹:۴۲ ۱ ۱ ۴۹۹۳ ۴۳۴۱