شب هشتم محرم ۱۳۹۷

شب هشتم محرم ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۵۵ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ سلام من به علی اکبر روضه ۱۴.۳ ۱۵:۱۹ ۰ ۰ ۷۸۹۳ ۳۲۵۲
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ چه داغی دارم روی سینه روضه ۳.۴ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۳۲۲۳ ۲۸۶۶
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ کشته کشته هاتم زمینه ۶.۱ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۸۷۵۵ ۶۵۵۷
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ ای یل خیمه ها زمینه ۵.۹ ۶:۰۸ ۰ ۰ ۹۲۱۵ ۶۹۷۱
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ ای یل کرب و بلا ای علی اکبرم واحد ۴.۱ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۸۱۶۰ ۵۹۳۷
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ چه قیامت چه محشری تک ۷.۴ ۷:۴۷ ۰ ۰ ۸۰۴۵ ۶۲۸۱