شب عاشورا ۱۳۹۷

شب عاشورا ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۷ اینجا عالم عشقه زمینه ۳.۹ ۳:۵۲ ۱ ۱ ۱۲۶۰۹ ۶۴۱۷
۲ شب عاشورا ۱۳۹۷ من که دلم نمیاد تو رو بذارم برم زمینه ۵.۵ ۵:۳۶ ۱ ۱ ۸۵۰۴ ۵۹۳۶
۳ شب عاشورا ۱۳۹۷ الا نوحوا زمینه ۳.۵ ۳:۲۹ ۱ ۱ ۷۴۲۵ ۵۱۳۶
۴ شب عاشورا ۱۳۹۷ امشب شهادتنامه عشاق امضا می شود واحد ۷.۱ ۷:۲۴ ۱ ۱ ۶۱۳۲ ۴۳۱۳
۵ شب عاشورا ۱۳۹۷ تو که غیر صلاح و خیر من تو کلامت نیست شور ۶.۸ ۷:۰۶ ۱ ۱ ۸۲۴۲ ۵۷۹۵