روز تاسوعا ۱۳۹۷

روز تاسوعا ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۶ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ روز تاسوعا ۱۳۹۷ جون من رو به لب آوردی زمینه ۷.۷ ۷:۵۸ ۰ ۰ ۷۱۸۵ ۳۴۷۴
۲ روز تاسوعا ۱۳۹۷ عباس تو پهلوان عالمینی واحد ۳.۳ ۳:۰۵ ۰ ۰ ۳۶۱۹ ۲۶۱۵
۳ روز تاسوعا ۱۳۹۷ از شط خبر رسیده که سقا نیامده واحد ۳ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۴۰۶۱ ۲۵۴۲
۴ روز تاسوعا ۱۳۹۷ حرم غوغا شد شور ۵.۶ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۵۵۹۲ ۳۶۶۷
۵ روز تاسوعا ۱۳۹۷ پشت و پناه حرم یا اخا شور ۳.۸ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۴۷۱۴ ۳۲۹۰
۶ روز تاسوعا ۱۳۹۷ می ریزه رو خاک صحرا خون تو شور ۷.۵ ۷:۴۰ ۰ ۰ ۳۶۸۴ ۲۶۸۲