روز تاسوعا ۱۳۹۷

روز تاسوعا ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۶ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ روز تاسوعا ۱۳۹۷ جون من رو به لب آوردی زمینه ۷.۷ ۷:۵۸ ۰ ۰ ۷۷۱۵ ۳۷۷۳
۲ روز تاسوعا ۱۳۹۷ عباس تو پهلوان عالمینی واحد ۳.۳ ۳:۰۵ ۰ ۰ ۳۹۵۸ ۲۸۶۷
۳ روز تاسوعا ۱۳۹۷ از شط خبر رسیده که سقا نیامده واحد ۳ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۴۴۹۲ ۲۷۹۹
۴ روز تاسوعا ۱۳۹۷ حرم غوغا شد شور ۵.۶ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۵۹۷۱ ۳۹۵۵
۵ روز تاسوعا ۱۳۹۷ پشت و پناه حرم یا اخا شور ۳.۸ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۵۰۰۹ ۳۵۲۴
۶ روز تاسوعا ۱۳۹۷ می ریزه رو خاک صحرا خون تو شور ۷.۵ ۷:۴۰ ۰ ۰ ۴۰۶۰ ۲۸۹۲