شام غریبان ۱۳۹۷

شام غریبان ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۷ ببین دل زار زینب روضه ۷.۹ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۷۴۳۲ ۳۶۰۲
۲ شام غریبان ۱۳۹۷ هنگامه غم شد روضه ۴.۸ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۳۱۸۹ ۲۷۰۷
۳ شام غریبان ۱۳۹۷ من کجا در بین خون و خاک دنبالت بگردم زمینه ۴.۶ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۷۸۹۶ ۵۳۴۹
۴ شام غریبان ۱۳۹۷ واویلا علی الحرم زمینه ۵.۸ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۵۷۲۳ ۴۸۲۲