روز عاشورا ۱۳۹۷

روز عاشورا ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۲ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ روز عاشورا ۱۳۹۷ ای که شیب الخضیب افتادی زمینه ۱۱.۱ ۱۱:۴۰ ۰ ۰ ۱۸۴۳۳ ۵۴۹۱
۲ روز عاشورا ۱۳۹۷ می ریزه رو خاک صحرا خون تو شور ۷ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۵۹۰۹ ۳۴۹۶