شب هشتم محرم ۱۳۹۷

شب هشتم محرم ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ خیلی سخته تو رو جمع کنم از تو صحرا روضه ۵.۷ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۳۷۰۷ ۱۵۹۹
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ افتادی از پا نمیشه باورم زمینه ۹.۵ ۱۰:۱۲ ۰ ۰ ۴۴۳۸ ۳۳۰۶
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ نالم از مرگ جوونه قید جونمو زدم واحد ۹ ۹:۳۸ ۰ ۰ ۲۸۵۳ ۲۴۱۸
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ جلوی آیینه خودمو می بینم شور ۸.۴ ۸:۵۶ ۰ ۰ ۹۲۰۶۷ ۲۴۳۱۲