شب عاشورا ۱۳۹۷

شب عاشورا ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۷ شب آخر بگذار این پر من باز شود روضه ۴.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۵۰۲۴ ۱۶۳۵
۲ شب عاشورا ۱۳۹۷ بی قراری و بی قرارتم به خدا زمینه ۵.۳ ۵:۳۵ ۱ ۱ ۶۵۱۵ ۳۷۹۹
۳ شب عاشورا ۱۳۹۷ صبر کن ای برادرم آرام شور ۴.۷ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۷۸۹۴ ۴۲۰۴