آلبوم الجود | محرم ۱۴۴۰

آلبوم الجود | محرم ۱۴۴۰

از أحمد الفتلاوي، ۶ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ آلبوم الجود | محرم ۱۴۴۰ امركم سيدي ۵.۴ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۶۱۰ ۱۰۰۵
۲ آلبوم الجود | محرم ۱۴۴۰ وداع السفير ۸.۷ ۹:۰۸ ۰ ۰ ۳۱۵ ۶۹۶
۳ آلبوم الجود | محرم ۱۴۴۰ جنون عقلي ۵.۵ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۱۸۸ ۵۶۰
۴ آلبوم الجود | محرم ۱۴۴۰ بارك الله بيكم ۴.۹ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۹۱ ۵۱۸
۵ آلبوم الجود | محرم ۱۴۴۰ صرت زمزم ۶.۶ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۱۶۳ ۴۷۳
۶ آلبوم الجود | محرم ۱۴۴۰ ما لگيتك ۶.۹ ۷:۰۶ ۰ ۰ ۱۵۶ ۵۰۵