شب ۱ صفر ۱۳۹۷

شب ۱ صفر ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب ۱ صفر ۱۳۹۷ رعیت این سلطانم زمینه ۶.۵ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۱۰۴۴۸ ۳۴۵۶
۲ شب ۱ صفر ۱۳۹۷ رسید کار به جایی ز عاشقی ما را شعرخوانی ۲.۳ ۲:۱۰ ۰ ۰ ۱۳۸۳ ۱۱۶۴