شب ۱ صفر ۱۳۹۷

شب ۱ صفر ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب ۱ صفر ۱۳۹۷ دلم هواییه هوای کربلا زمینه ۴.۶ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۷۱۴۳ ۲۵۷۰
۲ شب ۱ صفر ۱۳۹۷ پامو کشیدم حرمت شور ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۴۷۰۳ ۱۹۷۸
۳ شب ۱ صفر ۱۳۹۷ بارون که بباره زندگیم جون می گیره شور ۴.۶ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۲۰۷۷ ۱۴۱۶
۴ شب ۱ صفر ۱۳۹۷ به لطف عشق تو شده دنیا به کامم واحد ۷.۲ ۷:۳۶ ۰ ۰ ۲۶۸۴ ۱۴۰۱
۵ شب ۱ صفر ۱۳۹۷ دیگه وقتشه منو یاری کنی شور ۴.۶ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۲۲۴۵ ۱۶۱۷