شب ۳ صفر ۱۳۹۷

شب ۳ صفر ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب ۳ صفر ۱۳۹۷ من اینجا رو ناقه تو رو نیزه هایی روضه ۶.۹ ۷:۱۹ ۰ ۰ ۱۷۳۸ ۶۶۹
۲ شب ۳ صفر ۱۳۹۷ دلم گرفته دلم برا دیدن مادرم گرفته زمینه ۸ ۸:۳۷ ۰ ۰ ۳۴۲۸ ۱۹۷۹
۳ شب ۳ صفر ۱۳۹۷ سلام آقا سلام شور ۵.۳ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۶۱۰۰ ۳۰۰۰