شب ۲ صفر ۱۳۹۷

شب ۲ صفر ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ مگه از خاطرم میره روی نیزه تو رو دیدم زمینه ۷.۵ ۸:۰۶ ۰ ۰ ۴۴۴۹۰ ۹۸۵۷
۲ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ پیچیده این آوا من کشته اشکم شور ۳.۲ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۶۷۰۸ ۴۱۳۶
۳ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ تو حسین بچگیمی شور ۳.۵ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۸۰۹۵۷ ۲۱۲۹۱