شب ۳ صفر ۱۳۹۷

شب ۳ صفر ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شب ۳ صفر ۱۳۹۷ شهر خالی ز رفت و آمد شد روضه ۱۴.۲ ۱۵:۱۶ ۰ ۰ ۴۴۹۷ ۱۷۵۳
۲ شب ۳ صفر ۱۳۹۷ هم بر سرم خیلی زمینه ۵.۷ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۴۴۴۹ ۲۶۸۹
۳ شب ۳ صفر ۱۳۹۷ برام دعا کن بابا منم منو که یادته زمینه ۸.۶ ۹:۱۰ ۰ ۰ ۸۹۷۹ ۴۴۲۲