شب ۴ صفر ۱۳۹۷

شب ۴ صفر ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب ۴ صفر ۱۳۹۷ جلو چشم لشکر رو دستای بابایی روضه ۶.۱ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۲۰۷۶ ۷۳۳
۲ شب ۴ صفر ۱۳۹۷ در زیر آفتاب ببین سوختی رباب روضه ۳.۹ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۱۰۱۵ ۶۷۹
۳ شب ۴ صفر ۱۳۹۷ گاهی دلم می گیره از بس که زمینه ۶.۵ ۷:۰۰ ۰ ۰ ۳۱۹۴ ۲۲۱۶
۴ شب ۴ صفر ۱۳۹۷ اشکامو پاک می کنم تا تو ناامید نشی زمینه ۶.۹ ۷:۲۲ ۰ ۰ ۲۹۶۱ ۱۸۸۸