شب ۶ صفر ۱۳۹۷

شب ۶ صفر ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شب ۶ صفر ۱۳۹۷ اینجا عالم عشقه زمینه ۳.۱ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۳۷۴۵ ۱۷۳۷
۲ شب ۶ صفر ۱۳۹۷ به خیمه اومده مرکب تو بی سوار زمینه ۵.۲ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۲۶۲۵ ۱۸۷۲
۳ شب ۶ صفر ۱۳۹۷ ای روی دل افروزت آیینه زیبایی واحد ۳.۲ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۱۶۶۷ ۱۲۳۰
۴ شب ۶ صفر ۱۳۹۷ یه شب تو روضه با چشم خیس واحد ۳.۸ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۴۰۰۸ ۱۹۶۴
۵ شب ۶ صفر ۱۳۹۷ تو دلمه حرفی که خیلی ساله با کسی نگفته بودم شور ۴.۸ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۷۹۵۶ ۳۵۷۱