شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ صلو علی بنت المرتضی زمینه ۶.۳ ۶:۳۶ ۰ ۰ ۶۴۵۶ ۲۲۸۵
۲ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ داداش دلم از این زمونه خونه واحد ۴.۶ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۱۴۷۶ ۱۰۰۸
۳ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ یا بر سر من از سر نی سایبان بده واحد ۳.۱ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۱۱۹۰ ۹۰۹
۴ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ رفتی و سهم من شد اشک شور ۵.۸ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۲۶۹۱ ۱۶۳۳