شب ۲ صفر ۱۳۹۷

شب ۲ صفر ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ امونمو برید همون که معجر دخترت رو کشید زمینه ۴.۹ ۵:۱۳ ۱ ۱ ۵۶۲۰ ۲۴۶۴
۲ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ ماه محرم گذشت ماه صفر آمده واحد ۴.۴ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۱۴۰۴ ۱۳۱۲
۳ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ گئتمه دایان ساربان | آذری شور ۳.۷ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۵۹۷۳ ۲۷۲۷
۴ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ غریب کشتنت دورت کردن شور ۳.۹ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۸۷۸۸ ۳۲۵۴