شب ۷ صفر ۱۳۹۷

شب ۷ صفر ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب ۷ صفر ۱۳۹۷ دوباره با آه و زاری روضه ۶ ۶:۱۸ ۰ ۰ ۶۸۲۲ ۱۶۲۴
۲ شب ۷ صفر ۱۳۹۷ گنبد ندارد نام و نشانی بر روی مرقد ندارد واحد ۵.۷ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۸۹۶۴ ۳۱۰۳
۳ شب ۷ صفر ۱۳۹۷ قصه عشق و عاشقی شیرینه واحد ۶.۸ ۷:۱۱ ۰ ۰ ۸۱۶۲ ۳۳۸۶