شب ۷ صفر ۱۳۹۷

شب ۷ صفر ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب ۷ صفر ۱۳۹۷ مانده بودم بدهم دل به علی یا به حسن زمینه ۴.۸ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۶۱۴۲ ۲۴۰۰
۲ شب ۷ صفر ۱۳۹۷ تنم بی رمق و چشام چشمه خون زمینه ۵.۸ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۴۴۴۶ ۲۰۱۹
۳ شب ۷ صفر ۱۳۹۷ این شبا درست مث بچگیام شور ۵.۱ ۵:۲۲ ۰ ۰ ۴۳۰۳ ۲۸۴۲