اربعین حسینی ۱۳۹۷

اربعین حسینی ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۵۳ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۷ یابن زهرا رو سوی کرب و بلا آورده ام روضه ۶.۷ ۷:۰۸ ۰ ۰ ۳۰۶۵ ۱۲۹۱
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۷ گمان مدار که رفتم تو را رها کردم روضه ۵.۹ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۱۳۱۸ ۱۲۱۱
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۷ صلی الله علی ساکن کرب و بلا زمینه ۶.۲ ۶:۲۵ ۰ ۰ ۶۴۱۳ ۳۳۶۷