اربعین حسینی ۱۳۹۷

اربعین حسینی ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۷ چقده تو این چهل روز بی تو سختی کشیدم زمینه ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۲۶۷۳ ۱۲۶۵
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۷ موندم بین مسیر واحد ۷.۱ ۷:۲۶ ۰ ۰ ۱۴۹۵ ۱۰۴۴
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۷ اسم حسن یه عمره برکت زندگیمه شور ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۴۹۸۵ ۲۰۳۵
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۷ آقا برا من صمیمی تر از تو کسی نیست شور ۴.۱ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۲۶۱۳ ۱۴۸۸