اربعین حسینی ۱۳۹۷

اربعین حسینی ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۷ چقده تو این چهل روز بی تو سختی کشیدم زمینه ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۲۳۷۷ ۱۰۲۵
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۷ موندم بین مسیر واحد ۷.۱ ۷:۲۶ ۰ ۰ ۱۲۵۷ ۷۹۷
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۷ اسم حسن یه عمره برکت زندگیمه شور ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۴۶۷۸ ۱۷۴۸
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۷ آقا برا من صمیمی تر از تو کسی نیست شور ۴.۱ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۲۰۲۸ ۱۱۳۴