شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ ای جانانم روحم و ریحانم زمینه ۶ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۶۴۱۷ ۲۵۹۲
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ جونم به قربونت آروم جون حضرت زهرا واحد ۷ ۷:۲۶ ۰ ۰ ۲۳۴۸ ۱۳۰۳
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ آقا برا من صمیمی تر از تو کسی نیست شور ۳.۷ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۲۰۸۷ ۱۴۸۳