شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ توی لحظه های جدایی زمینه ۶.۷ ۷:۰۰ ۰ ۰ ۲۵۷۷ ۱۱۵۳
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ اگه حالم خوبه اگه خوبه دنیا سلطان به سلامت باد شور ۵.۸ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۱۶۲۰ ۸۶۰
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ هوا هوای عشقه آقا شدم هوایی واحد ۳.۹ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۱۵۱۹ ۸۵۶
۴ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ چه احساس قشنگی می رسونه شور ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۱۶۸۶ ۹۳۹