شب ۲۶ صفر ۱۳۹۷

شب ۲۶ صفر ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۷ رسیدیم مدینه با یه دنیای خاطره زمینه ۴.۹ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۴۸۷ ۳۵۱
۲ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۷ اسم تو روی این لبه شور ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۴۵۹ ۴۵۵
۳ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۷ قد تموم آسمون دلم گرفته واحد ۷.۲ ۷:۳۶ ۰ ۰ ۲۸۰ ۳۴۶