شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ داره به لبهام جون میاد زمینه ۴.۵ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۱۳۸۲ ۸۳۳
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ حسن ای شراب شب جنون شور ۳.۹ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۹۶۷ ۹۱۷
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ ستون آسمان تکیه به تو داده شور ۳.۶ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۱۹۶۱ ۱۰۹۱
۴ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ حسن ای هستی من واحد ۳ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۲۱۷۸ ۱۰۹۳
۵ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ می بارم از عشق تو جانان شور ۳.۷ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۱۰۸۹ ۹۸۵