شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ مریض آمدم اما شفا نمی خواهم مناجات ۷.۱ ۷:۳۸ ۰ ۰ ۳۶۳۱ ۱۳۳۹
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ بین حجره است و کسی نیست به دادش برسد روضه ۱.۷ ۱:۴۶ ۰ ۰ ۱۶۱۲ ۹۹۵
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ آقاجون سر از من و سروری از تو زمینه ۷.۹ ۸:۳۳ ۰ ۰ ۷۱۶۲ ۳۲۰۶
۴ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ نمی دونه کسی که چی دیده حسن زمینه ۷.۴ ۸:۰۰ ۰ ۰ ۳۲۶۹ ۱۸۹۵