شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷

شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۴۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند شعرخوانی ۶.۹ ۷:۱۶ ۰ ۰ ۳۴۷۰ ۸۷۶
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ پای اغیار کجا و حرم یار کجا روضه ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۲۴۹۹ ۱۱۹۸
۳ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ اگر دشمن کند نقش زمینم روضه ۳.۵ ۳:۲۴ ۰ ۰ ۲۲۵۶ ۱۱۲۹
۴ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ میون باغچه دلا بارون نم نم می زنه زمینه ۴.۶ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۶۰۶۲ ۳۳۸۳
۵ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ حوریه سوخت در آتش زمینه ۷.۷ ۸:۰۴ ۰ ۰ ۴۹۱۳ ۲۷۰۸
۶ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ چهره ها با اشک زیبا می شود واحد ۵ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۴۲۷۹ ۲۲۴۶
۷ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند شور ۴.۳ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۳۵۲۹ ۱۹۹۰