شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷

شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۴۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند شعرخوانی ۶.۹ ۷:۱۶ ۰ ۰ ۴۵۹۷ ۱۳۶۶
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ پای اغیار کجا و حرم یار کجا روضه ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۲۶۵۴ ۱۶۱۲
۳ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ اگر دشمن کند نقش زمینم روضه ۳.۵ ۳:۲۴ ۰ ۰ ۲۴۰۳ ۱۵۳۳
۴ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ میون باغچه دلا بارون نم نم می زنه زمینه ۴.۶ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۶۴۳۲ ۳۹۳۷
۵ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ حوریه سوخت در آتش زمینه ۷.۷ ۸:۰۴ ۰ ۰ ۵۲۴۵ ۳۱۹۵
۶ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ چهره ها با اشک زیبا می شود واحد ۵ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۴۶۹۱ ۲۷۵۳
۷ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند شور ۴.۳ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۵۲۷۷ ۲۷۷۴