شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۷

شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ ای کرم خاک قدم های گدای در تو شعرخوانی ۵.۸ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۲۹۶۶ ۱۱۷۱
۲ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ ای کاش روضه مادر انقدر داغ نبود روضه ۷.۲ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۳۰۵۲ ۱۷۵۴
۳ شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ پرم شکسته مثل کبوتر زمینه ۱۰.۴ ۱۱:۰۴ ۰ ۰ ۶۱۸۲ ۳۵۷۵