شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷

شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ دو ماه و نیمه گوشه خونه واحد ۵.۹ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۶۵۲۶ ۲۲۵۲
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ ملائک خادمان آستانش عبد زوارش واحد ۵.۸ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۳۲۰۰ ۱۷۴۴
۳ شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۷ توی این دنیا سخت تنهاشی شور ۵.۷ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۷۷۵۹ ۳۷۰۶