شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۷

شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ کو به کو منزل به منزل دیده را دریا کنم روضه ۷.۳ ۷:۳۹ ۰ ۰ ۴۴۴۶ ۱۴۷۲
۲ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ دیشب تا صبح گریه کردی روضه ۷.۱ ۷:۲۲ ۰ ۰ ۳۱۶۹ ۱۷۸۸
۳ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ مادر مگه چند سالته آرزوی مردن نکن زمینه ۶ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۵۸۶۵ ۳۵۷۵
۴ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ مادرم فاطمه ست شور ۶.۵ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۵۴۳۷ ۳۴۱۶