شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۷

شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۵۸ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۷ ای خلایق خاک فرزندان تو شعرخوانی ۵.۹ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۲۷۱۳ ۵۹۱
۲ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۷ ای بی نشون من کجایی مناجات ۳.۹ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۲۸۳۷ ۱۱۲۲
۳ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۷ ای به طوفان کربلا نوحم روضه ۳ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۱۲۶۹ ۶۷۸
۴ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۷ بیشتر شده ورم ابرو زمینه ۷.۶ ۷:۵۳ ۰ ۰ ۳۳۵۴ ۲۰۱۶
۵ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۷ نه تو حرف میزنی نه حسن نه حسین زمینه ۵.۷ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۴۱۳۳ ۲۴۲۹
۶ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۷ دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه واحد ۹.۵ ۱۰:۰۱ ۰ ۰ ۲۶۹۷ ۱۴۲۵
۷ شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۷ ای به طوفان کربلا نوحم شور ۷.۶ ۷:۴۹ ۰ ۰ ۲۳۲۳ ۱۶۳۳