شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷

شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۷ قطعه، ۵۷ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ چی میشه قدم بذاری روضه ۱۶ ۱۶:۵۹ ۰ ۰ ۶۰۳۴ ۱۸۱۵
۲ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ به سمت گودال از خیمه دویدم من روضه ۳.۵ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۱۲۹۳۷ ۳۷۵۸
۳ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ دردای من بی درمونه زمینه ۹.۳ ۹:۵۰ ۰ ۰ ۶۷۳۹ ۳۶۵۳
۴ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ قدم قدم با هر دم شور ۴.۶ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۴۹۹۵ ۲۹۱۷
۵ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ به سمت گودال از خیمه دویدم من شور ۶ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۱۸۷۴۹ ۵۹۳۵