شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷

شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۷ قطعه، ۵۷ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ چی میشه قدم بذاری روضه ۱۶ ۱۶:۵۹ ۰ ۰ ۶۶۲۶ ۲۰۶۰
۲ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ به سمت گودال از خیمه دویدم من روضه ۳.۵ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۵۰۳۲۳ ۱۲۱۴۲
۳ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ دردای من بی درمونه زمینه ۹.۳ ۹:۵۰ ۰ ۰ ۷۱۷۷ ۳۹۸۵
۴ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ قدم قدم با هر دم شور ۴.۶ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۵۹۴۷ ۳۳۴۰
۵ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ به سمت گودال از خیمه دویدم من شور ۶ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۳۵۵۴۹ ۱۰۱۰۳