شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷

شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۷ قطعه، ۵۷ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ چی میشه قدم بذاری روضه ۱۶ ۱۶:۵۹ ۰ ۰ ۵۶۱۹ ۱۴۷۷
۲ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ به سمت گودال از خیمه دویدم من روضه ۳.۵ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۴۱۸۲ ۱۵۵۲
۳ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ دردای من بی درمونه زمینه ۹.۳ ۹:۵۰ ۰ ۰ ۶۵۰۴ ۳۲۴۳
۴ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ قدم قدم با هر دم شور ۴.۶ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۴۷۱۶ ۲۴۹۳
۵ شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۷ به سمت گودال از خیمه دویدم من شور ۶ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۶۸۳۹ ۲۹۸۲