ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ شانه ضرب دیده اش نگذاشت روضه ۱.۸ ۱:۵۰ ۰ ۰ ۳۲۴۶ ۱۰۰۳
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ دستم از کار افتاده حال منو می بینی زمینه ۱۰.۱ ۱۰:۴۹ ۰ ۰ ۴۷۵۴ ۲۶۱۳
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ والا مقام و عالیجناب شور ۵.۲ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۳۸۶۴ ۲۱۵۳
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ ای ماه شب های علی واحد ۱۲.۴ ۱۳:۲۱ ۰ ۰ ۳۴۳۷ ۱۶۸۰
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ دوباره فاطمیه و دوباره فصل نوکری واحد ۹.۷ ۱۰:۲۳ ۰ ۰ ۳۳۲۵ ۱۷۰۷
۶ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ حالم خرابه منو نگاه کن شور ۲.۶ ۲:۴۰ ۰ ۰ ۳۷۶۸ ۲۱۶۴
۷ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ آشوبم با غم تو به سینه می کوبم شور ۴.۷ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۵۲۳۵ ۲۸۰۲
۸ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ کجا می تونه جز حرم مناسبم باشه شور ۳.۴ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۳۷۹۶ ۲۴۴۰