شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۷

شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ با صدای مناجاتت شبا مادر بیدار میشم زمینه ۷.۲ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۵۲۳۹ ۲۳۰۹
۲ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ همنفس حیدر چیه از این بهتر شور ۴.۶ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۵۹۳۹ ۲۸۲۷
۳ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۷ میم مث مادر واحد ۸.۲ ۸:۲۵ ۰ ۰ ۴۷۰۲ ۲۳۷۵