۱۳ بهمن ۱۳۹۷

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ فاطمیه ها دل خدا می گیره زمینه ۹.۱ ۹:۴۶ ۰ ۰ ۴۴۶۲ ۱۷۲۸
۲ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ بیچارم نکن آوارم نکن شور ۴.۲ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۵۹۵۸ ۲۴۶۳
۳ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ دوباره آسمون نم نم گرفته واحد ۹.۲ ۹:۵۳ ۰ ۰ ۲۲۰۴ ۱۲۱۱
۴ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ مگه میشه تنها بذاری منو واحد ۶.۹ ۷:۲۳ ۰ ۰ ۲۴۷۷ ۱۲۵۵