شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷

شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۸ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ شب های درد و نافله و بی قراریم روضه ۳.۹ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۳۰۴۵ ۱۲۹۲
۲ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ خزون به زندگیت عزیزم روضه ۳.۶ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۲۱۱۶ ۱۴۰۷
۳ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ دلی که بی قراره زمینه ۶.۱ ۶:۱۴ ۰ ۰ ۸۱۲۳ ۳۵۸۱
۴ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ نه حرف میزنی خانوم زمینه ۶.۴ ۶:۳۴ ۰ ۰ ۴۸۱۱ ۲۹۹۹
۵ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ فاطمیه ها به من نگید روضه بخون سخته زمینه ۳.۵ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۵۹۲۸ ۳۰۷۱
۶ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ ای همه شب به گوش تو گریه بی صدای من واحد ۴.۲ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۴۰۳۸ ۲۲۳۳