شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷

شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ پدر هرجا که بودی یا نبودی مثل هم بودیم روضه ۱۲.۱ ۱۲:۵۸ ۰ ۰ ۱۶۴۰ ۵۸۱
۲ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ شبا که ناله می زدم نبودی روضه ۲.۱ ۲:۰۱ ۰ ۰ ۸۷۳ ۵۵۲
۳ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ شب و روز من با عشق تو سر شد زمینه ۶.۵ ۶:۵۱ ۰ ۰ ۲۷۳۱ ۱۷۵۵
۴ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ فدای دردات تموم دردام واحد ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۱۶۳۳ ۱۰۹۳
۵ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ من اگر گریه کنم عرش خدا می لرزد شور ۲.۷ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۲۰۶۳ ۱۳۸۹
۶ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ می دونی عاشقت هستم شور ۲.۸ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۱۹۵۹ ۱۳۷۸