شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۷

شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۷ ای خوب من محبوب من زمینه ۱۱.۳ ۱۲:۰۰ ۰ ۰ ۵۴۸۵ ۲۵۶۴
۲ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۷ نم نم بارون داره چشام شور ۴.۹ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۴۱۰۳ ۲۷۵۷
۳ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۷ ابروی تو غارتگرترین نوع کمان است شور ۵.۴ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۳۱۲۹ ۲۲۰۸
۴ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۷ ای تو پناه بی کسان صحن تو سرپناه ما واحد ۶.۳ ۶:۳۳ ۰ ۰ ۱۶۷۸ ۱۵۹۸
۵ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۷ ای مست جامت عشق یا زهرا واحد ۴.۴ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۲۶۷۹ ۱۸۲۳
۶ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۷ زیباترین شهر خدا کربلا شور ۳.۴ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۲۶۸۲ ۲۱۸۸