شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۷

شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ تو سینمه یه ماتم نهفته روضه ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۳۸۳۹ ۱۳۸۲
۲ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ لب های ما خشکه زمینه ۴.۷ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۴۲۱۶ ۲۴۸۶
۳ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ شب و روز من با عشق تو سر شد زمینه ۴.۶ ۴:۴۵ ۰ ۰ ۳۳۵۹ ۱۹۲۵
۴ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ سرمه چشمام خاک پاهاتو شور ۴.۵ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۴۴۵۱ ۲۲۸۰